கோவிட் பெருந்தொற்று நெருக்கடி காலத்தின்போது புதிய நம்பிக்கையை விதைக்கும் இந்தியாவின் முன்னோடித்துவ மனிதவள சேவைகள் நிறுவனமான மா ஃபா

கோவிட் பெருந்தொற்று நெருக்கடி காலத்தின்போது புதிய நம்பிக்கையை விதைக்கும் இந்தியாவின் முன்னோடித்துவ மனிதவள சேவைகள் நிறுவனமான மா ஃபா • மா ஃபா எட்யூட் (Ma Foi Etude) என்ற பெயரில் எளிய கட்டணத்தில் வேலைவாய்ப்பை இலக்காக கொண்ட மின்-கற்றல் செயல்தளம் அறிமுகம் • காலத்தின் கட்டாயம் மற்றும் தேவைக்கேற்ப பதில்வினையாற்றும் மா ஃபா! சென்னை, கோவிட் பெருந்தொற்று ஏற்படுத்தியுள்ள நெருக்கடி பல்வேறு துறைகளில் வேலை வாய்ப்புகளை சீர்குலைத்து முடக்கிப் போட்டிருக்கின்ற நிலையில் புதிய திறன்களை உருவாக்கிக்கொள்வதும், … Continue reading கோவிட் பெருந்தொற்று நெருக்கடி காலத்தின்போது புதிய நம்பிக்கையை விதைக்கும் இந்தியாவின் முன்னோடித்துவ மனிதவள சேவைகள் நிறுவனமான மா ஃபா