புதிய டிஸ்ப்ளே தொழில் நுட்பம் மற்றும் பிறவசதிகளோடு முதல் முறையாக அறிமுகப்படுத்த படும் நோக்கியா 4.2

புதிய டிஸ்ப்ளே தொழில் நுட்பம் மற்றும் பிறவசதிகளோடு முதல் முறையாக அறிமுகப்படுத்த படும் நோக்கியா 4.2 ALSO READ: Bringing cutting-edge experiences to more fans with the first ever Nokia 4.2 Please follow and like us: